dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Samarbejde

Styrkelse af samarbejdet - i praksis

Du kan her finde redskaber til at evaluere og optimere samarbejde på forskellige niveauer i folkeskolen. Blandt mange andre ting finder du redskaber til at strukturere forældresamarbejdet og teamets arbejde og til at tage hånd om konflikter.

 

Under punktet "Baggrundsviden" kan du finde en række artikler, der beskæftiger sig med samarbejde lige fra AKT-arbejdet og til forældresamtaler.

Beskrivelse:
Klasserumsledelse er ikke kun et anliggende for den enkelte lærer. I teamet kan I arbejde med observation af hinandens klasserumsledelse. Ved at arbejde med et fælles sprog for, "hvad der virker", kan I støtte hinanden i de udfordringer, I møder. Her finder du et skema, som kan bruges til observation af undervisning og som udgangspunkt for den fælles samtale.

(Fra Små skridt - redskaber til evaluering af klasserumsledelse af Gry Bastiansen, Dafolo 2011)
 
Beskrivelse:
Det er vigtigt, at forældrene føler sig hørt og imødekommet, når de møder op på skolen til forældremøder. Samtidig kan der være  problemstillinger, som lærerne ønsker bliver debatteret, eksempelvis vigtigheden af, at eleverne spiser sund morgenmad forud for en lang skoledag. Det kan være en vanskelig proces i samarbejdet med forældregruppen, når lærerne tillige skal opstille forventninger – der kan opfattes som krav – til det fælles samarbejde om barnets skolegang. Kopiarket Forældremødet giver forældrene mulighed for at tale om barnets skolegang i en åben dialog med andre forældre. Samtidig sætter spørgsmålene på kortene fokus på de problemstillinger, der eksempelvis kan være forbundet med, at et barn ikke spiser morgenmad. Målet er, at forældrene gør sig nogle overvejelser om forhold, der har indflydelse på, at deres barn får en god skoledag og gode rammer for barnets sociale og faglige udvikling. Dokumentet består af 20 kort med spørgsmål, som anvendes til et spil i forældregruppen. Print ark, laminer og klip ud. Forældrene sidder sammen i en gruppe på fire til fem personer. Læreren fastsætter en passende tidsramme, 30-45 minutter. Kortbunken lægges midt på bordet, og forældrene skiftes til at trække et kort og stille spørgsmålet fra kortet. Kortet lægges herefter i bunden af bunken. Hver person i gruppen har nu et minut til at tilkendegive sin holdning til spørgsmålet. Her kan med fordel anvendes et lille timeglas til at styre tiden. Talerækken går med uret rundt. Nu trækker den næste forælder et kort og stiller spørgsmålet fra kortet. Sådan fortsættes, til den fastsatte tid er gået. Spillet kan anvendes som en tilbagevendende begivenhed på forældremøderne, og nye spørgsmål kan tilføjes.

 

(Fra Cooperative Learning i indskolingen af Hanne Vogelius Mikkelsen, Dafolo 2011)

Beskrivelse:

Denne CL-struktur kan bruges til både faglige og ”lære hinanden at kende”-aktiviteter. Alle deltagere er i gang samtidigt. Det er en ”på tur”-struktur, idet deltagerne skiftes til at spørge og svare. Man kan på forhånd bestemme, hvem i parret der starter med at spørge, f.eks. den ældste, den der har flest børn, den der har været længst tid i faget, eller den hvis fornavn kommer først i alfabetet.

 

(Fra Bedre møder med Cooperative Learning af Susanne Nygaard og Åse Bille Jensen, Dafolo 2011)

Beskrivelse:

I et ”Tre-trins-interview” får deltagerne fortalt om deres egne holdninger, men de skal også lytte efter makkerens holdninger og kunne referere dem.

 

(Fra Bedre møder med Cooperative Learning af Susanne Nygaard og Åse Bille Jensen, Dafolo 2011)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
www.kaganonline.com/apps kan du downloade apps til iPhone og iPad, som er brugbare i forbindelse med Cooperative Learning.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Reflektionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Modellen knytter sig til SMITTE-skemaet, der er klar til udfyldelse!

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)

Beskrivelse:
Skemaet kan fx bruges i forbindelse med de indledende drøftelser på skolen, når der skal udarbejdes nye ordens- eller samværsregler, eller når der skal ske en revision af de eksisterende. Spørgsmål til drøftelse kunne lyde: Hvordan ønsker vi, at tryghed, demokratisk dannelse og ro i undervisningen afspejler sig i skolens ordensregler eller klassens samværsregler?

 

(Fra Skolens værdiregelsæt af Susanne Malmborg Harder, Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen, Dafolo 2010)

Beskrivelse:
Dette redskab indeholder en række udsagn, som man i teamet kan bruge som udgangspunkt for en diskussion om holdninger.
Beskrivelse:
De tre cases i dette redskab kan bruges som oplæg til diskussion af værdier og holdninger i teamet.
Beskrivelse:

Elevplanen har blandt andet til formål at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Dette skema kan udfyldes af forældrene og eleven hjemme som en forberedelse til en dialog om, hvad elevplanen skal indeholde. Fokus er på trivsel og sociale mål.

 

(Fra Klasse- og læringsledelse – en kopi- og arbejdsmappe af Lene Skovbo Heckmann og Karina Landsbo Villumsen, Dafolo 2009)

Beskrivelse:

Elevplanen har blandt andet til formål at sætte ord på udviklingen af elevens sociale kompetencer. Dette skema kan udfyldes af eleven (evt. i samarbejde med forældrene) hjemme som en forberedelse til en dialog med læreren, hvad elevplanen skal indeholde. Fokus er på sociale kompetencer og arbejdsvaner.

 

(Fra Klasse- og læringsledelse – en kopi- og arbejdsmappe af Lene Skovbo Heckmann og Karina Landsbo Villumsen, Dafolo 2009)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Ved hjælp af denne øvelse kommer den enkelte elev til at reflektere over egen og klassens indsats i forhold til klassens dannelsesmål. Eleven vurderer sin egen og klassens indsats på en 10-skala med tilhørende kommentarer. Evalueringen er beregnet til elevens eget og teamets brug. Formen kræver
en høj grad af tillid og tryghed hos eleverne for at give ærlige og brugbare svar.
(Fra Teamportfolio - en kopi- og inspirationsmappe af Ulla Sjørup og Hanne Jeppesen)

Beskrivelse:
Med dette skema kan teamet danne sig et overblik over, hvilke metoder der er anvendt, og derigennem bliver det i stand til at reflektere over, om mål og evalueringsformer harmonerer. Først udfylder man skemaet, og derefter diskuteres årets valg af metoder.
(Fra Teamportfolio - en kopi- og inspirationsmappe af Ulla Sjørup og Hanne Jeppesen)
Beskrivelse:
En måde man utroligt hurtigt kan skabe gode relationer på, er ved at implementere det "gode" kropssprog i en samtalesituation. Prøv at følge disse fem grundregler næste gang, du har en samtale - og se hvad der sker.
(Fra Det nye ansvar af Jon Kr. Lange, Dafolo 2007)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Brug dette dokument til forældreinformation om klassens sociale mål. Arket fyldes ud med det aktuelle mål for perioden, så forældrene får en bedre forståelse for, hvilken adfærd barnet har, når han eller hun lever op til målet.
1 2 3 Næste
rss.png